วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จัดกิจกรรมจิตอาสา และบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กในความอุปการะ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างทักษะด้านสังคมให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา