วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เห็นคุณค่าของตนเองและมีความตระหนักในการดำเนินชีวิต