วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้ารับการตรวจสุขภาพปากและฟัน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน และดำเนินการตรวจและรักษาฟัน