วันพุธที่ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๕๐ น. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมจิตอาสา และบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างทักษะด้านสังคมให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา