ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำสมาธิก่อนทำงานเป็นประจำทุกวัน ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ อาคารสำนักงาน/ฝ่ายบริหารสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมีสติ