วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กในความอุปการะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์