วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมจิตอาสา และบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างทักษะด้านสังคมให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา