วันศุกร์ที่ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่นำเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ปล่อยพันธุ์ปลาดุกลงในบ่อดินเลี้ยงปลา จำนวน ๔๐๐ ตัว ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสืบสานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็กในความอุปการะ