วันพฤหัสบดีที่ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา