วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ชมรมTO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ นครราชสีมา เข้าจัดกิจกรรมทักษะชีวิตแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดให้แก่เด็กในความอุปการะ