วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรม Home Room แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะเห็นคุณค่าในตนเอง และมีทักษะในการดำเนินชีวิตมากขึ้น