วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ดำเนินการจัดงานเกษียณสำราญ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ๒. นายถวัลย์ คนเที่ยง ครูฝึกอาชีพชั้น๓ ๓. นายดำรงค์ ทิพรอด พ่อบ้าน-แม่บ้าน ๔. นางสมควร ศรีวิไล พ่อบ้าน-แม่บ้าน