วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่สังคมอย่างเป็นสุข ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้ทบทวนระบบสนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำ ๕ กิจกรรมหลัก และยกระดับการทำสติในองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร