วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๕ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพศวิถีศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่สังคมอย่างเป็นสุข โดยมีคณะแพทย์จากศูนย์สุขภาพชุมชน คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะมีความรู้ความเข้าใจความแตกต่าง ระหว่าง เด็กชาย และเด็กหญิง ทั้งทางด้านสรีระร่างกายภายนอก การแสดงออก และบทบาทหน้าที่ในสังคม