วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของผู้ประสบปัญหาทางสังคม และพิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม