วันศุกร์ที่ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ตามโครงการสถานีสวัสดิการ พม. One Home เคลื่อนที่ให้ความรู้สู่ชุมชน จัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณศูนย์เด็กเล็กชุมชนสองข้างทางรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานให้คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าใจสิทธิและสวัสดิการ พร้อมทั้งนำขนม นม และอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กลุ่มเป้าหมาย