วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมเขียนจดหมายถึงตนเองแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้บันทึก ทบทวนกิจกรรมที่ตนเองได้ทำทั้งสิ่งที่ดี สิ่งที่ควรพัฒนา ความประทับใจที่ผ่านมา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์