วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๕ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะ รู้จักตนเองเกี่ยวกับความชอบ ความถนัด ความสามารถเฉพาะของตนเอง และนำข้อมูลด้านอาชีพที่ได้รับความรู้มาเป็นช่องทางในการตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป