วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของผู้ประสบปัญหาทางสังคม และพิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม