วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดการประชุมทีมสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุมมูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านการติดตามพฤติกรรมเด็กในความอุปการะ