วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่สังคมอย่างเป็นสุข เข้าร่วมการประชุมติดตามหนุนเสริมการจัดกิจกรรมในสถานสงเคราะห์ ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่สังคมอย่าง เป็นสุข ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อทบทวนระบบสนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำ ๕ กิจกรรมหลัก และยกระดับการทำสติในองค์กร