วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าสำรวจลูกน้ำยุงลาย ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อร่วมมือกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก