วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม