วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จัดกิจกรรมการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามแผนป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย และซักซ้อมการอพยพหนีไฟ