วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๕ น. กลุ่มกระเป๋าเดินทางอาสา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของสิ่งเสพติดให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด