วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ และทบทวนแผนการจัดกิจกรรมในเดือนต่อไป