วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะเข้ารับการอบรมพิษภัยของบุหรี่และสุรา ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของบุหรี่และสุรา