วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เข้าร่วมถอดบทเรียนโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินโครงการฯ