วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม ประสานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่เด็กในความอุปการะและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วย