วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์  จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้จัดชุดปฏิบัติการ ร่วมแก้ไขปัญหาการขอทานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัด ณ ตลาดนัดวันอังคาร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา