วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๕ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตทั่วไป แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะมีทักษะในการปรับตัวเมื่อเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวเข้าสู่สังคมในอนาคตต่อไป