วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๒๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าสำรวจลูกน้ำยุงลาย ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้ความรู้วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่เด็กในความอุปการะและวางแผนการกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก