นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำสมาธิก่อนและหลังทำงานเป็นประจำทุกวัน ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมีสติ