นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกระบวนการถ่ายทอดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก ตามโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข