นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเรื่องการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในสถานสงเคราะห์ฯ ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข โดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา