วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและติดตามประเมินผลโครงการวัยใสใส่ใจทำดีใน สัปดาห์