วันอังคารที่ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้น ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุระนารี เพื่อรณรงค์แสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์