วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคมร่วมกับกลุ่ม Boy friend จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กในความอุปการะ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้รู้วิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์