วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๕ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพศวิถีศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนคืนสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะ มีความรู้ ความเข้าใจความแตกต่าง ระหว่าง เด็กชาย และเด็กหญิง ทั้งทางด้านสรีระร่างกายภายนอก การแสดงออก และบทบาทหน้าที่ในสังคม