วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๕ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรม Home Room แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนคืนสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะเห็นคุณค่าในตนเอง และมีทักษะในการดำเนินชีวิตมากขึ้น