วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการถ่ายทอดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันให้แก่เด็กในความอุปการะ ตามโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข