วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัยใสใส่ใจ ทำดี ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อถ่ายทอดกิจกรรมการพัฒนาเด็กโดยเจ้าหน้าที่(ครู ก.) สู่เจ้าหน้าที่(ครู ข.) ให้สามารถนำไปถ่ายทอดแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาต่อไป