วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม ประสานขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เข้าสำรวจลูกน้ำยุงลาย ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อวางแผนการกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก