วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๑๕ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมวิเคราะห์ข่าว/เหตุการณ์ประจำวัน แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนคืนสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อพัฒนาเด็กในความอุปการะให้สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ จากสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำแนวคิดที่ได้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง