วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อต่างๆ แก่เด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้รู้วิธีป้องกันโรคติดต่อต่างๆ