วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนคืนสู่สังคม ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการนำโปรแกรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนคืนสู่สังคม ทั้ง ๕ โปรแกรม มาใช้ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา