วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแล ช่วยเหลือเด็กในความอุปการะและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาต่อไป