วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้ความรู้ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ให้แก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติดและรู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด