วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อปลูกฝังการรักษาสภาพแวดล้อมและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี