วันจันทร์ที่ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์